ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 - Definities

 • Artikel 2 - Identiteit van de Mianshop

 • Artikel 3 - Toepasselijkheid

 • Artikel 4 - Het aanbod

 • Artikel 5 - De overeenkomst

 • Artikel 6 - Bedenktijd

 • Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 • Artikel 8 - De prijs

 • Artikel 9 - Garantie

 • Artikel 10 - Levering en uitvoering

 • Artikel 13 – Toepasselijk recht

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepings-/annuleringsrecht;

 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met Mianshop.

 • Dag: kalenderdag;

 • Herroepings-/annuleringsrecht: de in artikel 6 opgenomen mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd van 14 dagen af te zien van de overeenkomst op afstand;

 • Mianshop: de rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Mianshop en de consument wordt gesloten via de Website.

 • Website/webshop: de website www.mianshop.nl

Artikel 2 - Identiteit van Mianshop

Naam ondernemer: Mianshop.

Handelend onder de naam/namen: Michelle / Angeline 

Vestigingsadres:
Mianshop

Jan Oldenburgerstraat e9

9663 RS Nieuwe Pekela

Telefoonnummer: 06-18289040
Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag vanaf 13:00 uur tot 20.00 uur
E-mailadres: mianshop2017@gmail.com

KvK-nummer: 59581654
Btw-nummer: NL

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mianshop en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Mianshop en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden die aan de consument beschikbaar word gesteld.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. De producten die worden aangeboden in de Webshop vormen een aanbod aan de consument op basis van de gegevens die worden verstrekt in de Webshop.

 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 3. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Mianshop gebruik maakt van beeldmateriaal betreft dit een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Mianshop kan echter niet garanderen dat de kleur(en) van producten zoals deze zijn weergegeven op de Webshop, exact overeenkomen met de werkelijke kleur(en) van de producten. Hoe kleur wordt weergegeven hangt af van de instellingen van je computer.

 4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Mianshop niet.

 5. Niet van onze beeldmateriaal / foto's mag worden gebruikt en zijn eigendom van Mianshop

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de eventueel daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod heeft aanvaard, bevestigt Mianshop onverwijld per e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

 3. Mianshop treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zal Mianshop daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. Mianshop zal bij het product aan u de volgende informatie kenbaar maken, zodat die op eenvoudige en toegankelijke wijze op de website van Mianshop te raadplegen is en opgeslagen op een duurzame gegevensdrager
  a. het e-mailadres, adres- en contactgegevens van Mianshop waar u met klachten terecht kunt;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop u van het herroepingsrecht gebruik kunt maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Mianshop deze gegevens al aan u heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst.

Artikel 6 – Bedenktijd

 1. De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 2. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument , het product heeft ontvangen.

 3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument Mianshop via een ondubbelzinnige verklaring (bv. per e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De consument kan hiervoor gebruikmaken van onze contact formulier of e-mail voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 4. Als de consument de overeenkomst herroept, ontvang de consument alle betalingen die tot op dat moment zijn gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Mianshop de goederen heeft ontvangen of een verzendbewijs van het retour heeft, van Mianshop terug. De consument ontvangt de leveringskosten retour wanneer de consument het herroepingsrecht uitoefent op de gehele bestelling, met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door Mianshop geboden goedkoopste standaard levering.

 5. Mianshop betaalt de consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval worden voor de consument voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening gebracht.

 6. De consument dient de goederen onverwijld, maar niet later dan 14 dagen, na de dag waarop Mianshop is medegedeeld de overeenkomst te herroepen, aan Mianshop terug te zenden of te overhandigen. De consument is op tijd als de goederen teruggestuurd zijn voordat de termijn van 14 dagen, is verstreken.

 7. De kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor haar eigen rekening de consument

 8. consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen. Het passen van kleding zoals je dat in een winkel zou doen, ziet Mianshop niet als gebruikt.

 9. Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering verbroken is. Wij nemen geen lingerie , ondergoed en badmode terug

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8 - De prijs

 1. Als in het aanbod is aangegeven dat de vermelde prijzen een beperkte vermelde geldigheidsduur hebben, dan worden de prijzen van de door Mianshop aangeboden producten tijdens die beperkte geldigheidsduur niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 9 - Garantie

 1. Een door Mianshop, haar fabrikant of haar importeur als garantie aangeboden regeling doet niet af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Mianshop ten opzichte van Mianshop kan doen gelden op grond van de wet of de overeenkomst.

 2. Mianshop staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 3. Mianshop staat evenwel niet in voor gebreken die na de levering van de producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of een derde aan het geleverde heeft aangebracht. Evenmin staat Mianshop in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

 4. Tevens geven wij geen garanties op studs en ritsen.

Artikel 10 - Levering en uitvoering

 1. Mianshop zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Mianshop kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van wat hierover in artikel 4 van deze voorwaarden is vermeld, zal Mianshop zich tot het uiterste inspannen om geaccepteerde bestellingen binnen de volgende termijnen te leveren, tenzij een andere leveringstermijn bij een artikel wordt gecommuniceerd:
  2 werkdag voor producten die op werkdagen vóór 19:30 uur besteld zijn;
  3 werkdag voor producten die op werkdagen ná 19:30 uur besteld zijn;
  • producten die in het weekend besteld zijn, worden in beginsel op dinsdag geleverd;
  • indien een consument ervoor heeft gekozen om de producten in de winkel op te halen, geldt geen leveringstermijn dit kan op afspraak.

 4. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval in ieder geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Mianshop in ieder geval gehouden zijn het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, te restitueren.

Artikel 11- Overig

 1. Als een onderdeel van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige delen van de algemene voorwaarden en deze overige delen behouden dus onverminderd kun kracht.

 2. Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Voorwaarden, moeten schriftelijk tussen Mianshop en de Consument worden vastgelegd.

 3. Voor promotiecodes geldt dat slechts het gebruik van één promotie per persoon, per bestelling is toegestaan. Vouchers en cadeaubonnen kunnen niet met korting worden aangeschaft. Het is niet toegestaan om meerdere promotionele codes in combinatie te gebruiken.

Artikel 12-Toepasselijk recht

 1. De overeenkomsten tussen Mianshop en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben worden beheerst door Nederlands recht