Mianshop hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit privacy statement geven wij informatie over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens. We vinden het belangrijk dat wij betrouwbaar en transparant zijn. We gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met je persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Het is mogelijk dat wij ons privacy statement aanpassen als nieuwe ontwikkelingen daar om vragen.

Mianshop houdt zich in alle gevallen aan de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij in ieder geval:

Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement;

Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Jou wijzen op de rechten die je hebt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de persoonsgegevens die je aan ons hebt gegeven, bijvoorbeeld in het kader van jouw bezoek aan Mianshop en/of door ons zijn verkregen doordat je gebruik hebt gemaakt van onze website, een contactformulier hebt ingevuld, een klacht meldt of wanneer je bent aangemeld voor onze nieuwsbrief.

De persoonsgegevens die wij van je verwerken kunnen vallen in de volgende categorieën:

Contactgegevens

Hieronder vallen bijvoorbeeld je naam, het adres waar je woont en overige contactgegevens zoals je telefoonnummer en e-mailadres, maar ook je geboortedatum.

Informatie aankopen

Bij het bestellen van een van onze producten , of het kopen verwerken wij naast de contactgegevens bijvoorbeeld ook het nummer van je bankrekening, het soort product

Informatie afkomstig van sociale media

Wij kunnen informatie ontvangen via de door jouw gebruikte sociale media zoals Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter e.d. Als je bijvoorbeeld met een van deze diensten inlogt op ons netwerk, kunnen wij jouw profiel bij genoemde diensten ontvangen. Stel je een vraag via sociale media? Dan slaan we de gegevens die we ontvangen op bij de gegevens die we al van je hebben. Dit doen we om zo goed mogelijk op je vraag of opmerking te kunnen reageren en je later persoonlijker van dienst te kunnen zijn.

Op het gebruik van sociale media zoals Facebook, Instagram, Twitter of YouTube zijn niet onze voorwaarden en privacyverklaring, maar de voorwaarden, privacy- en cookieverklaring en andere verklaringen van de betreffende sociale media van toepassing. We raden je aan om die zorgvuldig te lezen als je vragen hierover hebt.

Door jou aan ons verstrekte gegevens

Je kunt informatie met ons delen, bijvoorbeeld door deel te nemen aan een promotionele actie zoals een prijsvraag. Wij verwerken ook jouw persoonsgegevens als je direct met ons communiceert via e-mail.

Informatie die wij verkrijgen via onze website, apps en andere digitale media

Als je onze website bezoekt , kunnen we jouw IP-adres, je koopgedrag, transactiegegevens, kortingscodes die je hebt ingewisseld , vastleggen. We kunnen een automatische melding krijgen als je een nieuwsbrief opent of in zo'n nieuwsbrief op een koppeling klikt.

Doeleinden van het gebruik

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor een aantal verschillende doeleinden. Dit zijn de volgende.

Het uitvoeren van een overeenkomst.

Als je met ons een overeenkomst sluit hebben wij jouw contactgegevens nodig. Wanneer je een bestelling maakt, dan verwerken wij je gegevens om de bestelling goed te kunnen afhandelen. Denk hierbij aan communicatie rondom je bestelling , je bevestiging vanuit onze webshop. Hierbij gebruiken we je persoonsgegevens die je opgeeft bij de bestelling. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Mianshop die zich bezig houd met de door jouw bestelde diensten

Het onderhouden van contact

Jouw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van producten , nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en het toezenden van producten die je aan ons hebt gevraagd.

Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties.

Interactiegegevens: persoonsgegevens verkregen uit contact tussen Mianshop en jou, bijvoorbeeld via onze website.

Gedragsgegevens:

Persoonsgegevens die Mianshop verwerkt over je gedrag, zoals je voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit jouw surfgedrag op onze website, het lezen van onze nieuwsbrieven of doordat je informatie hebt aangevraagd.

Het analyseren van het gebruik van onze website:

De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek en welke pagina’s van de website worden bekeken. Het betreft de verzameling van generieke gegevens, zonder informatie over personen. De verkregen informatie gebruiken wij om onze website te verbeteren.

Toestemming:

Als we je toestemming hebben gevraagd om jouw persoonsgegevens te verwerken en je hebt deze toestemming verleend, dan heb je ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je eerst toestemming krijgen van één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger. Wij vragen je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken als je nog geen toestemming hebt gekregen.

Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst:

Indien je met ons een overeenkomst hebt gesloten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

Gerechtvaardigd belang:

Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op jouw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld je contactgegevens om jou uit te nodigen voor speciale acties, zoals spaaracties, prijsvragen of promoties waar je aan kunt deelnemen.

Fraude

Wij voeren anti-fraudeonderzoek uit. Zo willen we financiële en/of reputatieschade voorkomen als gevolg van fraude. Jouw transactiegegevens kunnen worden misbruikt door anderen om te frauderen. Fraudepreventie is dus behalve in ons belang vooral ook in jouw belang.

Fraude is een verzamelnaam voor onder andere diefstal, verduistering, valsheid in geschrifte, bedrog en oplichting. Op basis van eigen onderzoek stellen we vast of er sprake is van fraude. Als er inderdaad sprake is van (een vermoeden van) fraude, wordt dit besproken en onderzoeken we de reservering in detail en gaan we over tot extra controle bij de check-in.

Wij verwerken onder andere de volgende gegevens in het kader van antifraudeonderzoek:

Je persoonlijke gegevens;

Gegevens met betrekking tot bezoek van onze website, denk aan reserveringdetails;

Transactiegegevens;

Bankrekeningnummers;

Claims.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Je persoonsgegevens bewaren wij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt. In het algemeen bewaren wij je gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld. Hierna verwijderen of anonimiseren we deze gegevens. Anonimiseren betekent dat we ervoor zorgen dat gegevens niet meer naar jou te herleiden zijn.

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt door Mianshop.

Gegevens worden niet verstrekt aan derden

Communicatie via de website, e-mail of app vindt veilig plaats;

We houden continu in de gaten of er (stiekem) inbraakpogingen worden ondernomen. Wij repareren kwetsbaarheden en nemen maatregelen bij inbraak;

Wij beschermen onze systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software;

Derde partijen die toegang nodig hebben tot je gegevens zijn verplicht om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen en hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten.

Beveiligingsincident/datalek

Wanneer er sprake is van een beveiligingsincident, denk aan diefstal van een laptop of een hack in onze systemen, reageren wij hier direct op. We onderzoeken of het om een beveiligingslek (zwakke plek in onze beveiliging) of een datalek (verlies of onrechtmatige verwerking van je gegevens) gaat. Wij zullen beveiligings- en datalekken zo snel mogelijk dichten. Bij een datalek schakelen we binnen 72 uur de Autoriteit Persoonsgegevens in, tenzij het onwaarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor je privacy. Gaat het om een datalek met een hoog risico voor je privacy (bijvoorbeeld als er veel of gevoelige gegevens zijn gelekt)? Dan zijn we verplicht het lek ook aan jou te melden. Heb jij een beveiligingsincident of datalek gevonden bij Mianshop, stuur dan meteen een mail naar mianshop2017@gmail.com.

Klachten?

Als je klachten hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kan je contact met ons opnemen door een mail te sturen naar Mianshop2017@gmail.com . Om zeker te zijn dat alleen jijzelf toegang krijgt tot jouw gegevens vragen we je altijd om ons eerst een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen.